โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 1 1 1 38
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 3 0 4 3 3 64
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 5.19 % 3.90 % 3.90 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 5 0 5 4 4 102
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 4.17 % 3.33 % 3.33 % 85.00 %

120 : 5 , 0 , 5 , 4 , 4 , 102...4.17 , 0.00 , 4.17 , 3.33 , 3.33 , 85.00 = 18 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net