โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.27 % 2.53 % 0.00 % 96.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 118
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 1.63 % 0.00 % 95.93 %

123 : 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 118...0.00 , 0.00 , 2.44 , 1.63 , 0.00 , 95.93 = 5 : 4.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07%

Powered By www.thaieducation.net