โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 80
ร้อยละ 1.15 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 91.95 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 150
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 5 0 20 0 0 230
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %

255 : 5 , 0 , 20 , 0 , 0 , 230...1.96 , 0.00 , 7.84 , 0.00 , 0.00 , 90.20 = 25 : 9.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80%

Powered By www.thaieducation.net