โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 77
ร้อยละ 4.82 % 0.00 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 92.77 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 187
ร้อยละ 2.55 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 95.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 9 0 6 0 0 264
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 2.15 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %

279 : 9 , 0 , 6 , 0 , 0 , 264...3.23 , 0.00 , 2.15 , 0.00 , 0.00 , 94.62 = 15 : 5.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38%

Powered By www.thaieducation.net