โรงเรียนบ้านแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 2 1 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 7.14 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 8 8 4 8 1 43
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 1.39 % 59.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 8 8 4 10 2 54
ร้อยละ 9.30 % 9.30 % 4.65 % 11.63 % 2.33 % 62.79 %

86 : 8 , 8 , 4 , 10 , 2 , 54...9.30 , 9.30 , 4.65 , 11.63 , 2.33 , 62.79 = 32 : 37.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21%

Powered By www.thaieducation.net