โรงเรียนบ้านแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 1 9 1 1 52
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 13.85 % 1.54 % 1.54 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 2 3 9 2 1 67
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 10.71 % 2.38 % 1.19 % 79.76 %

84 : 2 , 3 , 9 , 2 , 1 , 67...2.38 , 3.57 , 10.71 , 2.38 , 1.19 , 79.76 = 17 : 20.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24%

Powered By www.thaieducation.net