โรงเรียนบ้านแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 1 5 1 1 56
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 7.69 % 1.54 % 1.54 % 86.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 2 3 5 2 1 71
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 5.95 % 2.38 % 1.19 % 84.52 %

84 : 2 , 3 , 5 , 2 , 1 , 71...2.38 , 3.57 , 5.95 , 2.38 , 1.19 , 84.52 = 13 : 15.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net