โรงเรียนบ้านแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 17
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 2 5 1 1 53
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 7.69 % 1.54 % 1.54 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 4 3 5 1 1 70
ร้อยละ 4.76 % 3.57 % 5.95 % 1.19 % 1.19 % 83.33 %

84 : 4 , 3 , 5 , 1 , 1 , 70...4.76 , 3.57 , 5.95 , 1.19 , 1.19 , 83.33 = 14 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net