โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 1
ร้อยละ 50.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 8
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 19 คน
จำนวน(คน) 7 1 2 0 0 9
ร้อยละ 36.84 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 47.37 %

19 : 7 , 1 , 2 , 0 , 0 , 9...36.84 , 5.26 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 47.37 = 10 : 52.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63%

Powered By www.thaieducation.net