โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 10
ร้อยละ 6.67 % 20.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 21 คน
จำนวน(คน) 1 4 0 1 0 15
ร้อยละ 4.76 % 19.05 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %

21 : 1 , 4 , 0 , 1 , 0 , 15...4.76 , 19.05 , 0.00 , 4.76 , 0.00 , 71.43 = 6 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net