โรงเรียนบ้านเกาะกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 6 5 7 3 4 49
ร้อยละ 8.11 % 6.76 % 9.46 % 4.05 % 5.41 % 66.22 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 8 10 13 10 10 134
ร้อยละ 4.32 % 5.41 % 7.03 % 5.41 % 5.41 % 72.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 14 15 20 13 14 183
ร้อยละ 5.41 % 5.79 % 7.72 % 5.02 % 5.41 % 70.66 %

259 : 14 , 15 , 20 , 13 , 14 , 183...5.41 , 5.79 , 7.72 , 5.02 , 5.41 , 70.66 = 76 : 29.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34%

Powered By www.thaieducation.net