โรงเรียนบ้านเกาะกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 7 5 6 4 4 48
ร้อยละ 9.46 % 6.76 % 8.11 % 5.41 % 5.41 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 8 10 13 11 11 132
ร้อยละ 4.32 % 5.41 % 7.03 % 5.95 % 5.95 % 71.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 15 15 19 15 15 180
ร้อยละ 5.79 % 5.79 % 7.34 % 5.79 % 5.79 % 69.50 %

259 : 15 , 15 , 19 , 15 , 15 , 180...5.79 , 5.79 , 7.34 , 5.79 , 5.79 , 69.50 = 79 : 30.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50%

Powered By www.thaieducation.net