โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 80
ร้อยละ 3.41 % 0.00 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 39
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 119
ร้อยละ 3.08 % 0.00 % 5.38 % 0.00 % 0.00 % 91.54 %

88 : 3 , 0 , 5 , 0 , 0 , 80...3.41 , 0.00 , 5.68 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 8 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46%

Powered By www.thaieducation.net