โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 78
ร้อยละ 4.49 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 87.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 44
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 5 0 9 0 0 122
ร้อยละ 3.68 % 0.00 % 6.62 % 0.00 % 0.00 % 89.71 %

89 : 4 , 0 , 7 , 0 , 0 , 78...4.49 , 0.00 , 7.87 , 0.00 , 0.00 , 87.64 = 11 : 12.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29%

Powered By www.thaieducation.net