โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 12 2 15 3 1 56
ร้อยละ 13.48 % 2.25 % 16.85 % 3.37 % 1.12 % 62.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 7 2 3 0 0 35
ร้อยละ 14.89 % 4.26 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 19 4 18 3 1 91
ร้อยละ 13.97 % 2.94 % 13.24 % 2.21 % 0.74 % 66.91 %

89 : 12 , 2 , 15 , 3 , 1 , 56...13.48 , 2.25 , 16.85 , 3.37 , 1.12 , 62.92 = 33 : 37.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09%

Powered By www.thaieducation.net