โรงเรียนเมืองจำปาขัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 3 3 3 0 29
ร้อยละ 11.63 % 6.98 % 6.98 % 6.98 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 12 4 7 4 0 103
ร้อยละ 9.23 % 3.08 % 5.38 % 3.08 % 0.00 % 79.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 10 6 3 3 0 52
ร้อยละ 13.51 % 8.11 % 4.05 % 4.05 % 0.00 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 27 13 13 10 0 184
ร้อยละ 10.93 % 5.26 % 5.26 % 4.05 % 0.00 % 74.49 %

173 : 17 , 7 , 10 , 7 , 0 , 132...9.83 , 4.05 , 5.78 , 4.05 , 0.00 , 76.30 = 41 : 23.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51%

Powered By www.thaieducation.net