โรงเรียนเมืองจำปาขัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 7 4 3 4 0 22
ร้อยละ 17.50 % 10.00 % 7.50 % 10.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 5 6 7 3 0 107
ร้อยละ 3.91 % 4.69 % 5.47 % 2.34 % 0.00 % 83.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 7 6 4 4 0 55
ร้อยละ 9.21 % 7.89 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 72.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 19 16 14 11 0 184
ร้อยละ 7.79 % 6.56 % 5.74 % 4.51 % 0.00 % 75.41 %

168 : 12 , 10 , 10 , 7 , 0 , 129...7.14 , 5.95 , 5.95 , 4.17 , 0.00 , 76.79 = 39 : 23.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net