โรงเรียนเมืองจำปาขัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 8 1 1 2 1 29
ร้อยละ 19.05 % 2.38 % 2.38 % 4.76 % 2.38 % 69.05 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 45 38 13 16 10 5
ร้อยละ 35.43 % 29.92 % 10.24 % 12.60 % 7.87 % 3.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 10 6 7 6 3 44
ร้อยละ 13.16 % 7.89 % 9.21 % 7.89 % 3.95 % 57.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 63 45 21 24 14 78
ร้อยละ 25.71 % 18.37 % 8.57 % 9.80 % 5.71 % 31.84 %

169 : 53 , 39 , 14 , 18 , 11 , 34...31.36 , 23.08 , 8.28 , 10.65 , 6.51 , 20.12 = 135 : 79.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 68.16%

Powered By www.thaieducation.net