โรงเรียนเมืองจำปาขัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 47
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 131
ร้อยละ 2.17 % 0.72 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 94.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 4 3 2 0 67
ร้อยละ 3.80 % 5.06 % 3.80 % 2.53 % 0.00 % 84.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 8 6 8 2 0 245
ร้อยละ 2.97 % 2.23 % 2.97 % 0.74 % 0.00 % 91.08 %

190 : 5 , 2 , 5 , 0 , 0 , 178...2.63 , 1.05 , 2.63 , 0.00 , 0.00 , 93.68 = 12 : 6.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92%

Powered By www.thaieducation.net