โรงเรียนเมืองจำปาขัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 46
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 3.85 % 1.92 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 132
ร้อยละ 1.45 % 0.72 % 1.45 % 0.72 % 0.00 % 95.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 4 3 2 0 67
ร้อยละ 3.80 % 5.06 % 3.80 % 2.53 % 0.00 % 84.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 7 6 7 4 0 245
ร้อยละ 2.60 % 2.23 % 2.60 % 1.49 % 0.00 % 91.08 %

190 : 4 , 2 , 4 , 2 , 0 , 178...2.11 , 1.05 , 2.11 , 1.05 , 0.00 , 93.68 = 12 : 6.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92%

Powered By www.thaieducation.net