โรงเรียนเมืองจำปาขัน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 47
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 3.77 % 1.89 % 0.00 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 130
ร้อยละ 2.17 % 0.72 % 2.17 % 0.72 % 0.00 % 94.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 3 4 3 2 0 72
ร้อยละ 3.57 % 4.76 % 3.57 % 2.38 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 8 6 8 4 0 249
ร้อยละ 2.91 % 2.18 % 2.91 % 1.45 % 0.00 % 90.55 %

191 : 5 , 2 , 5 , 2 , 0 , 177...2.62 , 1.05 , 2.62 , 1.05 , 0.00 , 92.67 = 14 : 7.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45%

Powered By www.thaieducation.net