โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 11
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 11 10 10 2 0 24
ร้อยละ 19.30 % 17.54 % 17.54 % 3.51 % 0.00 % 42.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 12
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 14 13 16 2 0 47
ร้อยละ 15.22 % 14.13 % 17.39 % 2.17 % 0.00 % 51.09 %

74 : 13 , 12 , 12 , 2 , 0 , 35...17.57 , 16.22 , 16.22 , 2.70 , 0.00 , 47.30 = 39 : 52.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91%

Powered By www.thaieducation.net