โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 10
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 14 0 11 0 0 32
ร้อยละ 24.56 % 0.00 % 19.30 % 0.00 % 0.00 % 56.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 18 0 14 0 0 60
ร้อยละ 19.57 % 0.00 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %

74 : 18 , 0 , 14 , 0 , 0 , 42...24.32 , 0.00 , 18.92 , 0.00 , 0.00 , 56.76 = 32 : 43.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78%

Powered By www.thaieducation.net