โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 11
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 10 0 7 0 0 40
ร้อยละ 17.54 % 0.00 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 13 0 11 0 0 79
ร้อยละ 12.62 % 0.00 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 76.70 %

74 : 13 , 0 , 10 , 0 , 0 , 51...17.57 , 0.00 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 68.92 = 23 : 31.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30%

Powered By www.thaieducation.net