โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 10
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 12 0 7 0 0 38
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 15 1 10 0 0 77
ร้อยละ 14.56 % 0.97 % 9.71 % 0.00 % 0.00 % 74.76 %

74 : 15 , 1 , 10 , 0 , 0 , 48...20.27 , 1.35 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 64.86 = 26 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.24%

Powered By www.thaieducation.net