โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 8
ร้อยละ 35.29 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 41
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 70.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 12 2 12 0 0 74
ร้อยละ 12.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 74.00 %

75 : 12 , 2 , 12 , 0 , 0 , 49...16.00 , 2.67 , 16.00 , 0.00 , 0.00 , 65.33 = 26 : 34.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00%

Powered By www.thaieducation.net