โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 5 0 4 18
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 13.79 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 4 2 13 0 6 53
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 16.67 % 0.00 % 7.69 % 67.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 0 0 0 2 29
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 9 2 18 0 12 100
ร้อยละ 6.38 % 1.42 % 12.77 % 0.00 % 8.51 % 70.92 %

107 : 6 , 2 , 18 , 0 , 10 , 71...5.61 , 1.87 , 16.82 , 0.00 , 9.35 , 66.36 = 36 : 33.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.08%

Powered By www.thaieducation.net