โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 4 0 1 21
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 3.45 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 5 15 2 4 47
ร้อยละ 8.75 % 6.25 % 18.75 % 2.50 % 5.00 % 58.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 2 10 1 4 15
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 30.30 % 3.03 % 12.12 % 45.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 11 7 29 3 9 83
ร้อยละ 7.75 % 4.93 % 20.42 % 2.11 % 6.34 % 58.45 %

109 : 10 , 5 , 19 , 2 , 5 , 68...9.17 , 4.59 , 17.43 , 1.83 , 4.59 , 62.39 = 41 : 37.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 41.55%

Powered By www.thaieducation.net