โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 0 4 0 4 19
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 3 17 0 20 41
ร้อยละ 5.81 % 3.49 % 19.77 % 0.00 % 23.26 % 47.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 7 0 7 12
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 25.93 % 0.00 % 25.93 % 44.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 9 3 28 0 31 72
ร้อยละ 6.29 % 2.10 % 19.58 % 0.00 % 21.68 % 50.35 %

116 : 8 , 3 , 21 , 0 , 24 , 60...6.90 , 2.59 , 18.10 , 0.00 , 20.69 , 51.72 = 56 : 48.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 49.65%

Powered By www.thaieducation.net