โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 8 2 0 1 3 0
ร้อยละ 57.14 % 14.29 % 0.00 % 7.14 % 21.43 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 6 5 10 9 4 1
ร้อยละ 17.14 % 14.29 % 28.57 % 25.71 % 11.43 % 2.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 14 7 10 10 7 1
ร้อยละ 28.57 % 14.29 % 20.41 % 20.41 % 14.29 % 2.04 %

49 : 14 , 7 , 10 , 10 , 7 , 1...28.57 , 14.29 , 20.41 , 20.41 , 14.29 , 2.04 = 48 : 97.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 97.96%

Powered By www.thaieducation.net