โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 8 2 0 1 3 0
ร้อยละ 57.14 % 14.29 % 0.00 % 7.14 % 21.43 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 9 4 3 9 10 0
ร้อยละ 25.71 % 11.43 % 8.57 % 25.71 % 28.57 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 17 6 3 10 13 0
ร้อยละ 34.69 % 12.24 % 6.12 % 20.41 % 26.53 % 0.00 %

49 : 17 , 6 , 3 , 10 , 13 , 0...34.69 , 12.24 , 6.12 , 20.41 , 26.53 , 0.00 = 49 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net