โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 2
ร้อยละ 30.00 % 20.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 17 4 7 3 0 33
ร้อยละ 26.56 % 6.25 % 10.94 % 4.69 % 0.00 % 51.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 20 6 9 4 0 35
ร้อยละ 27.03 % 8.11 % 12.16 % 5.41 % 0.00 % 47.30 %

74 : 20 , 6 , 9 , 4 , 0 , 35...27.03 , 8.11 , 12.16 , 5.41 , 0.00 , 47.30 = 39 : 52.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70%

Powered By www.thaieducation.net