โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 6
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 2 2 3 2 2 14
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 12.00 % 8.00 % 8.00 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 3 3 20
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 11.11 % 8.33 % 8.33 % 55.56 %

36 : 3 , 3 , 4 , 3 , 3 , 20...8.33 , 8.33 , 11.11 , 8.33 , 8.33 , 55.56 = 16 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net