โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 3
ร้อยละ 18.18 % 18.18 % 9.09 % 18.18 % 9.09 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 4 4 4 4 2 7
ร้อยละ 16.00 % 16.00 % 16.00 % 16.00 % 8.00 % 28.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 6 6 5 6 3 10
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 13.89 % 16.67 % 8.33 % 27.78 %

36 : 6 , 6 , 5 , 6 , 3 , 10...16.67 , 16.67 , 13.89 , 16.67 , 8.33 , 27.78 = 26 : 72.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22%

Powered By www.thaieducation.net