โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 6 1 0 2 0
ร้อยละ 18.18 % 54.55 % 9.09 % 0.00 % 18.18 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 2 3 5 2 0 13
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 20.00 % 8.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 4 9 6 2 2 13
ร้อยละ 11.11 % 25.00 % 16.67 % 5.56 % 5.56 % 36.11 %

36 : 4 , 9 , 6 , 2 , 2 , 13...11.11 , 25.00 , 16.67 , 5.56 , 5.56 , 36.11 = 23 : 63.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89%

Powered By www.thaieducation.net