โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 39
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 83
ร้อยละ 1.16 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 96.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 170
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 96.59 %

126 : 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 122...1.59 , 0.00 , 1.59 , 0.00 , 0.00 , 96.83 = 4 : 3.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41%

Powered By www.thaieducation.net