โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 79
ร้อยละ 5.81 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 91.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 166
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 94.86 %

123 : 5 , 0 , 2 , 0 , 0 , 116...4.07 , 0.00 , 1.63 , 0.00 , 0.00 , 94.31 = 7 : 5.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14%

Powered By www.thaieducation.net