โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 29
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 78
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 5 0 13 0 0 149
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 89.22 %

118 : 5 , 0 , 6 , 0 , 0 , 107...4.24 , 0.00 , 5.08 , 0.00 , 0.00 , 90.68 = 11 : 9.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.78%

Powered By www.thaieducation.net