โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 1 3 8 3 0 73
ร้อยละ 1.14 % 3.41 % 9.09 % 3.41 % 0.00 % 82.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 41
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 3 5 14 3 0 142
ร้อยละ 1.80 % 2.99 % 8.38 % 1.80 % 0.00 % 85.03 %

120 : 2 , 5 , 9 , 3 , 0 , 101...1.67 , 4.17 , 7.50 , 2.50 , 0.00 , 84.17 = 19 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97%

Powered By www.thaieducation.net