โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 4 1 0 0 23
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 4 6 11 3 0 64
ร้อยละ 4.55 % 6.82 % 12.50 % 3.41 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 38
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 80.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 10 20 3 0 125
ร้อยละ 5.39 % 5.99 % 11.98 % 1.80 % 0.00 % 74.85 %

120 : 8 , 10 , 12 , 3 , 0 , 87...6.67 , 8.33 , 10.00 , 2.50 , 0.00 , 72.50 = 33 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15%

Powered By www.thaieducation.net