โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 10 9 6 15 10 60
ร้อยละ 9.09 % 8.18 % 5.45 % 13.64 % 9.09 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 0 5 3 0 30
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 12.20 % 7.32 % 0.00 % 73.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 13 9 15 19 10 110
ร้อยละ 7.39 % 5.11 % 8.52 % 10.80 % 5.68 % 62.50 %

135 : 10 , 9 , 10 , 16 , 10 , 80...7.41 , 6.67 , 7.41 , 11.85 , 7.41 , 59.26 = 55 : 40.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net