โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 10 9 6 15 10 58
ร้อยละ 9.26 % 8.33 % 5.56 % 13.89 % 9.26 % 53.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 0 5 3 0 30
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 12.20 % 7.32 % 0.00 % 73.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 13 9 15 19 10 108
ร้อยละ 7.47 % 5.17 % 8.62 % 10.92 % 5.75 % 62.07 %

133 : 10 , 9 , 10 , 16 , 10 , 78...7.52 , 6.77 , 7.52 , 12.03 , 7.52 , 58.65 = 55 : 41.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93%

Powered By www.thaieducation.net