โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 24
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 1 13 11 1 77
ร้อยละ 0.00 % 0.97 % 12.62 % 10.68 % 0.97 % 74.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 2 3 16 12 1 145
ร้อยละ 1.12 % 1.68 % 8.94 % 6.70 % 0.56 % 81.01 %

134 : 2 , 3 , 15 , 12 , 1 , 101...1.49 , 2.24 , 11.19 , 8.96 , 0.75 , 75.37 = 33 : 24.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99%

Powered By www.thaieducation.net