โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 3 3 0 21
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 10.34 % 10.34 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 6 1 13 11 1 69
ร้อยละ 5.94 % 0.99 % 12.87 % 10.89 % 0.99 % 68.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 8 1 19 14 1 118
ร้อยละ 4.97 % 0.62 % 11.80 % 8.70 % 0.62 % 73.29 %

130 : 8 , 1 , 16 , 14 , 1 , 90...6.15 , 0.77 , 12.31 , 10.77 , 0.77 , 69.23 = 40 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.71%

Powered By www.thaieducation.net