โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 4
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 11
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 22 คน
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 15
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 68.18 %

22 : 2 , 1 , 3 , 1 , 0 , 15...9.09 , 4.55 , 13.64 , 4.55 , 0.00 , 68.18 = 7 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net