โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 2 0 1 0 3
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 11
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 22 คน
จำนวน(คน) 1 3 3 1 0 14
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 63.64 %

22 : 1 , 3 , 3 , 1 , 0 , 14...4.55 , 13.64 , 13.64 , 4.55 , 0.00 , 63.64 = 8 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net