โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 6 6 0 4 0 1
ร้อยละ 35.29 % 35.29 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 5.88 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 9 9 0 4 0 39
ร้อยละ 14.75 % 14.75 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 15 15 0 8 0 40
ร้อยละ 19.23 % 19.23 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 51.28 %

78 : 15 , 15 , 0 , 8 , 0 , 40...19.23 , 19.23 , 0.00 , 10.26 , 0.00 , 51.28 = 38 : 48.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72%

Powered By www.thaieducation.net