โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 13
ร้อยละ 20.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 23
ร้อยละ 15.15 % 3.03 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %

33 : 5 , 1 , 4 , 0 , 0 , 23...15.15 , 3.03 , 12.12 , 0.00 , 0.00 , 69.70 = 10 : 30.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30%

Powered By www.thaieducation.net