โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 3 3 0 15
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 12.00 % 12.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 8 10 15 8 0 49
ร้อยละ 8.89 % 11.11 % 16.67 % 8.89 % 0.00 % 54.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 11 12 20 12 0 86
ร้อยละ 7.80 % 8.51 % 14.18 % 8.51 % 0.00 % 60.99 %

115 : 11 , 11 , 18 , 11 , 0 , 64...9.57 , 9.57 , 15.65 , 9.57 , 0.00 , 55.65 = 51 : 44.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 39.01%

Powered By www.thaieducation.net