โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 3 3 0 15
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 12.00 % 12.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 8 10 17 8 0 50
ร้อยละ 8.60 % 10.75 % 18.28 % 8.60 % 0.00 % 53.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 16
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 12 12 23 12 0 81
ร้อยละ 8.57 % 8.57 % 16.43 % 8.57 % 0.00 % 57.86 %

118 : 11 , 11 , 20 , 11 , 0 , 65...9.32 , 9.32 , 16.95 , 9.32 , 0.00 , 55.08 = 53 : 44.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 42.14%

Powered By www.thaieducation.net